BUSINESS CONTACT INFORMATION * denotes compulsory fields (ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ * ข้อมูลที่ต้องระบุ)

Please input data fields in English only. (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)


Title (คำนำหน้าชื่อ)*  
First Name (ชื่อ)*  
Surname (นามสกุล)*  
Job Title (ตำแหน่ง)*  
Work Email (อีเมล์)*  
 
Work Tel (เบอร์โทรที่ทำงาน)*  
Work Mobile No (เบอร์มือถือที่ทำงาน)*  
Company (บริษัท)*  
Company Address (ที่อยู่)*  
Company Address 2 (ที่อยู่)*  
Postal Code (รหัสไปรษณีย์)
Country/Region of Work (ประเทศ)*  
Company Website / Social Media Page (เว็บไซต์ / หน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media))

Please select the co-located exhibitions that you will be visiting. (Only one registration is required for entry into all exhibitions)
(กรุณาเลือกงานแสดงสินค้าที่จัดควบคู่กันที่ท่านต้องการจะเข้าเยี่ยมชม (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสำหรับการเข้าชมงานแสดงสินค้าที่จัดควบคู่กันทุกงาน))*  

Did you visit PACK PRINT INTERNATIONAL in 2019?
(ท่านเคยเข้าร่วมชมงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2019 ในปี 2562 หรือไม่)*  
How did you find out about the exhibition?
(คุณรู้จักงานแสดงสินค้านี้ได้อย่างไร ?)*  

Other than via email, how can we update you on the exhibition and related activities?
(นอกจากช่องทางอีเมล์, ทางผู้จัดงานสามารถอัพเดทข้อมูลงานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆให้กับคุณได้อย่างไร ?)*  
1 Nature of Business
(ประเภทธุรกิจ)*  

YOUR WORK INFORMATION

2 Primary Job Function (select one only) (หน้าที่หลักของท่าน (กรุณาเลือกเพียงข้อเดียว))
1 Consultant (ที่ปรึกษา) 2 Design & Creative (ออกแบบ และ ครีเอทีฟ)
3 IT System / Process Management (ระบบไอที / กระบวนการบริหารจัดการ) 4 Maintenance / Quality Control (บำรุงรักษา / ควบคุมคุณภาพ)
5 Merchandising / Branding (บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ / การสร้างตราสินค้า) 6 Production / Manufacturing (ฝ่ายการผลิต)
7 Purchasing / Procurement (จัดซื้อ / จัดหา) 8 Research / Development (วิจัย / พัฒนา)
9 Sales & Marketing (ฝ่ายขายและการตลาด) 10 Senior Management (ผู้บริหารระดับสูง)
11 Technical & Engineering (เทคนิค และ วิศวกรรม) 12 Others, please specify (อื่นๆโปรดระบุ)
3 Industry Sector (ประเภทอุตสาหกรรม)
1 Advertising & Marketing (การโฆษณาและการตลาด) 2 Airline & Hospitality Services (สายการบินและอุตสาหกรรมบริการ)
3 Automotive / Transportation (ยานยนต์ / การขนส่ง) 4 Bank & Safety Technology (ธนาคารและเทคโนโลยีความปลอดภัย)
5 Corrugated (ลูกฟูก) 6 Cosmetics & Personal Care (เครื่องสำอาง / ของใช้ส่วนตัว)
7 Creative, Design & Visual Arts (ครีเอทีฟ การออกแบบ และ ทัศนศิลป์) 8 Electrical / Electronics (ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ )
9 Food & Beverage / Bakery / Confectionery (อาหารและเครื่องดื่ม / เบเกอรี่ / ลูกกวาด) 10 Household / Leisure & Consumer Goods (ของใช้ในบ้าน / อุปกรณ์สันทนาการ และ เครื่องอุปโภคบริโภค)
11 Interior Design & Decoration (ออกแบบและตกแต่งภายใน) 12 IT / Smart Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีอัจฉริยะ)
13 Labelling (ป้าย / ฉลากบ่งชี้) 14 Logistics & Warehousing (ขนส่งและคลังสินค้า)
15 Luxury Goods (สินค้าหรูหรา) 16 Medical / Pharmaceutical (การแพทย์ / เภสัชกรรม)
17 Packaging (บรรจุภัณฑ์) 18 Paper & Pulp (กระดาษและเยื่อกระดาษ)
19 Plastics & Rubber (พลาสติกและยาง) 20 Printing / Publishing (การพิมพ์ / สื่อสิ่งพิมพ์)
21 Retail, E-commerce & Merchandising (ค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ ธุรกิจพาณิชยกรรม) 22 Textile & Furnishings (สิ่งทอและของตกแต่งบ้าน)
23 Tobacco (ยาสูบ) 24 Others, please specify (อื่นๆโปรดระบุ)
4 Purpose of Your Visit (วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมงาน)
1 To Purchase (เพื่อสั่งซื้อ / คิดว่าน่าจะซื้อ) 2 Gather Information (ศึกษารวบรวมข้อมูล)
3 Seek Representation (มองหาตัวแทนจำหน่าย) 4 Visit Suppliers (พบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ)
5 Evaluate For Future Participation (ประเมินงานเพื่อเข้าร่วมในครั้งหน้า) 6 Others, please specify (อื่นๆโปรดระบุ)
7 To Attend Other Conferences / Seminar (please specify) (เพื่อเข้าร่วมงานประชุม / สัมมนา ต่างๆ (โปรดระบุ))
5 Product Interest (กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สนใจ)
5A Printing (การพิมพ์)
1 Book Binding - Print Finishing (การเข้าเล่ม – การตบแต่งงานพิมพ์) 2 Consumables (วัสดุสิ้นเปลือง)
3 Converting - including packaging production (การแปรรูปกระดาษ – รวมไปถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์) 4 Pre-press and Pre-media (ขั้นตอนก่อนการพิมพ์และการผลิตสื่อ)
5 Printing Machinery and Equipment (เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์) 6 Information Technology & Network (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างโครงข่าย)
7 Services & Business Support for the Printing industry (บริการต่าง ๆ และ ธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์) 8 Others, please specify (อื่นๆโปรดระบุ)
5B Packaging (บรรจุภัณฑ์)
1 Machinery and Equipment for the Manufacture of Packaging (เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์) 2 Packaging Machinery and Equipment (เครื่องจักรและอุปกรณ์การบรรจุภัณฑ์)
3 Processing Machinery and Equipment (เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการแปรรูป) 4 Packaging Materials, Packaging Means & Packaging Aids (วัสดุ วิธีการ และอุปกรณ์ช่วยด้านการบรรจุภัณฑ์)
5 Casings (ไส้) 6 General Packing-House Equipment (อุปกรณ์สำหรับโรงบรรจุ)
7 Tools and Equipment to Assist Manual Packaging (เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการบรรจุด้วยมือ) 8 Services & Business Support for the Packaging industry (บริการต่าง ๆ และ ธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์)
9 Others, please specify (อื่นๆโปรดระบุ)
5C Corrugated (ลูกฟูก)
1 Corrugated Board Making Machinery and Equipment (เครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และ อุปกรณ์) 2 Converting Machinery and Equipment (เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และ เครื่องมือ)
3 Paper / Paperboard Products Making Machinery and Equipment (เครื่องผลิตกระดาษแข็ง และ อุปกรณ์) 4 Base Paper for Corrugated Board (กระดาษที่ใช้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก)
5 Consumables (วัสดุสิ้นเปลือง) 6 Software (ซอฟท์แวร์)
7 Material Handling (การจัดการการเคลื่อนย้ายวัสดุ) 8 Waste Handling (การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม)
9 Corrugated, Honeycomb, Paper-based Products (ผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก , กระดาษรังผึ้ง , ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษต่างๆ) 10 Services (บริการ)
11 Others, please specify (อื่นๆโปรดระบุ)
REGISTRATION POLICY / BUSINESS CONTACT INFORMATION CONSENT*
(นโยบายด้านการลงทะเบียน / การยินยอมให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ)


By registering as a visitor, I consent for the organizer  to collect, use and disclose  my Business Contact Information for these purposes :
(ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมงาน, ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดงานรวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลติดต่อทางธุกิจของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:)
We seek your understanding to accept all 4 consent requests to deliver a purposeful & engaging event experience for all involved. *Click here for more details on the organizer’s Registration and Privacy Policy.
(เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจและตอบรับการยินยอมทั้ง 4 วัตถุประสงค์ข้างต้น เพื่อการมอบประสบการณ์การเข้าร่วมงานที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน. *คลิกที่นี่ here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและนโบบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดงาน)